top of page

​參與學校

 • 基督教香港信義會信義中學

 • 中聖書院

 • 基督書院

 • 樂善堂梁植偉紀念中學

 • 香海正覺蓮社佛教正覺中學

 • 南亞路德會沐恩中學   

 • 仁濟醫院第二中學

 • 佛教何南金中學

 • 保良局馬錦明中學

 • 炮台山循道衛理中學

 • 基督教香港信義會心誠中學

 • 廖寶珊紀念書院

 • 香港教育工作者聯會黃楚標中學

bottom of page